Home » _útvary

_útvary

Útvar sleduje, rozpoznáva, analyzuje, definuje, plánuje, tvorí, participuje. Je zjavné, že nehovoríme o útvare, ktorý má militantné, politické či konšpiratívne ambície. Tento Útvar má svoj bližšie neurčený a pohyblivý tvar. Je sám o sebe otvoreným konceptom, utvára priestor pre lokálne uplatnenie nových kultúrnych, urbánnych a umeleckých stratégií na pozadí zdravých a zmysluplných výdobytkov globálnej reality. Útvar je jednou zo svojbytných entít na socio-kultúrnej mape mesta, ktoré prechádza vlastnou transformáciou už niekoľko desaťročí. Svojho času výrazná intervencia do širšej kultúrnej vrstvy mesta v podobe projektu EHMK 2013, poukázala na mesto ako upgrejdovateľný interfejs alebo kreatívny nástroj, s ktorým je možné narábať a neustále ho rozvíjať. Éra druhej dekády druhého milénia pokračovala rôznymi dôležitými aktivitami, ktoré prezentovali mesto aj za jeho hranicami. Podstatným však ostáva nielen udržanie kreatívnej komunikačnej zóny, ktorá má svoje špecifické zákonitosti a limity, ale i jej neustále rozvíjanie, nastavovanie či ladenie.

Dnes už vieme, že mesto Košice má parametre „veľmi šikovného mesta“ (very smart city). Existuje predpoklad, že je nielen pekným a príjemným mestom, ale aj viditeľne živou kultúrnou enklávou východnej hranice Európy, ktorá spĺňa kritériá zeleného údolia s vyváženými zložkami svojej „fyzickej“ a „virtuálnej“ reality.

Útvar je detašovanou iniciatívou, ktorej jadro tvoria experti z rôznych oblastí. Medzi kvantami dát, v kope technických a koncepčných riešení a nahromadených variantov vytŕča niečo ťažšie uchopiteľné, nevypočítateľné a okamžité. Čosi ľudské(?) Nenápadný, ale prítomný fakt, výstižný pre predbežnú definíciu možných tvarov mesta, o ktorom hovoríme. Ľudia Útvaru stoja už takmer dve dekády za rôznorodými aktivitami, ktoré posúvajú hranice vnímania našej východnej metropoly. Bez ohľadu na inštitucionálny rámec, pozadie alebo osobné DNA, každý z aktérov Útvaru si dnes uvedomuje silu synergie a energiu kooperácie. 

Miera dynamického detailu je nevyhnutná. Útvar pracuje v širokom rozpone, od koncepčného nastavenia a plánovania až po dolovanie materiálu a realizáciu a implementáciu nápadov – architektonické duševné zdravie, urbanistické riešenie voľného času, interaktívne ihriská pre kreatívneho obyvateľa, umenie levitujúce vo verejnom priestore, teleportály medzi satelitmi mesta a jeho centrom nahrádzajúce vysnívanú podzemnú dopravu. Za uplynulé tisícročia sme si už akosi zvykli – akékoľvek stanovené pravidlá hry je možné (ne)sledovať, (ne)rešpektovať. Áno, testovanie týchto zaužívaných spoločenských módov alebo ich zefektívnenie na báze humanisticko-technických princípov, je častokrát náročnou a niekedy až absurdne pôsobiacou vecou.

Podozrenie, že portfólio budúcnosti, ktoré je o vizionárskom nadhľade, potrebuje synopsu, vizualizáciu a svoj priebežne definovaný tvar, je namieste.

RK